Regler och upplysningar

Tävlingsregler och viktiga upplysningar för Verksamt.se Data Challenge

Tillväxtverket och övriga myndigheter bakom verksamt.se, den gemensamma webbplatsen för företagsinformation och företagstjänster, efterlyser genom denna innovationstävling relevanta förslag som kan hjälpa företagare att växa snabbare med hjälp av data.

Vinnaren av innovationstävlingen

Första pris går till det bidrag som bäst kombinerar data på ett kreativt sätt och skapar den mest innovativa lösning som tydligt påvisar nyttan med myndigheternas öppna data. Användandet av data från flera myndigheter värderas extra högt.

Datakällor

De datakällor som kan användas finns listade här. Det är fritt att använda andra datakällor, men för att vinna tävlingen måste data från minst en av de listade datakällorna från myndigheter ingå. Arbetet med att tillgängliggöra nya data pågår kontinuerligt och det kan tillkomma nya data fram till tävlingens början. Länkar till dessa kommer att läggas in i på webbplatsen.

Krav på deltagare

 • Tävlingen är gratis och anmälan till tävlingen är öppen för alla. Man kan delta som enskild person eller i ett lag. Det är dock enbart små/medelstora företag med svenskt organisationsnummer och F-skattsedel som kan ta del av prispengen till vinnaren. För att kategoriseras som ett litet eller medelstort företag ska bolaget sysselsätta färre än 250 personer, och/eller ha en årsomsättning på maximalt 50 miljoner euro och/eller ha en balansomslutning på maximalt 43 miljoner euro. Läs fler detaljer i EU:s rekommendation/handbok i ämnet.
 • Deltagaren måste ha en giltig F-skattsedel när tävlingsbidraget skickas in. I vissa fall kan Tillväxtverket tillåta att deltagaren kompletterar med giltig F-skattsedel vid senare tillfälle. Giltig F-skattsedel är dock en förutsättning för att kunna erhålla eventuell vinst.
 • Privatpersoner kan delta i tävlingen men kan inte vinna pris, eftersom priset är utformat som ett ekonomiskt stöd som enbart ges till ovan nämnda kategorier av företag.
 • Anställda hos de arrangerade myndigheterna och organisationerna kan delta i tävlingen men får inte ta del av prispengen.

Formalia kring vinstpeng

Pengarna som tillfaller vinnaren är formellt sett ett bidrag som ska täcka nedlagd tid kopplad till tävlingen samt eventuella merkostnader såsom licenser för data, programvaror m.m.

När vinnaren utses och beviljas medel innebär det inte att pengarna per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att mottagaren följer de bestämmelser som finns. Tillväxtverket kan också helt eller delvis upphäva ett beslut och återkräva pengar om mottagaren inte följer gällande regler.

Utbetalningen av beloppet som tillfaller vinnaren styrs av förordning (SFS 2015:210), om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, §13 om stöd till företagsutveckling. Det vinnande projektet erhåller finansiering från Tillväxtverket i form av stöd av mindre betydelse, s.k. försumbart stöd, enligt kommissionens förordning (EU) 1407/2013 av den 18 december 2013. Om vinnaren under en treårsperiod redan har mottagit stöd av mindre betydelse upp till maxbeloppet på 200 000 euro så finns ingen möjlighet för Tillväxtverket att betala ut vinstsumman. Maxbeloppet inkluderar också stöd enligt andra svenska bestämmelser om stöd av mindre betydelse.

Samtliga som vill ha chans att vinna tävlingen måste intyga att de inte under den senaste treårsperioden har erhållit statligt stöd som summerar till över 200 000 euro. Arrangörerna kommer att samla in ett sådant intyg från alla finalister. Mer information om EU-reglerna för statsstöd och allmänna villkor som gäller för stödet.

Tidsplan m.m.

Om ett tävlingsbidrag kommer in efter sista inlämningsdag kommer det att lämnas utan hänsyn. Nedanstående datum gäller för tävlingen. Observera att dessa datum är preliminära. För aktuella uppgifter, se tävlingens webbsida challengesgov.se/verksamt

 • Anmälan öppnar: 12 februari 2019
 • Anmälan stänger: 25 april 2019
 • Semifinal då finalister utnämns: 9 maj 2019
 • Final och prisutdelning: 4 juni 2019

I samband med semifinalen får deltagarna även återkoppling från arrangörerna hur bidragen kan förbättras inför finalen.

Sekretess etc.

Tävlingsbidrag som skickas in till Tillväxtverket via plattformen är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut dem till den som begär det, i den mån uppgifterna inte omfattas av sekretess. Detta gäller även tävlingsbidrag som avslås eller återkallas. Även Tillväxtverkets beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. Det är Tillväxtverket som avgör sekretessfrågan, men om tävlingsbidraget enligt er uppfattning innehåller affärshemligheter som bör omfattas av sekretess, måste ni kontakta arrangörerna innan inlämning av tävlingsbidraget.

Uppdraget under tävlingen

För att bli bedömd av juryn och delta i tävlingen ska man följa tävlingsreglerna samt skapa en fungerande visualisering, mockup, prototyp, film eller liknande. Bidraget bedöms utifrån följande kriterier:

 • Formuleringen i själva bidraget och hur väl bidraget knyter an till temat för tävlingen
 • Bidragets kreativitet, originalitet och innovationshöjd
 • Genomförande (teknisk utformning, användbarhet, design och presentation)
 • Bidragets potentiella samhällspåverkan
 • Skalbarhet
 • Realiserbarhet och uppskattad kostnad att realisera bidraget 

Ännu fler regler och upplysningar

 1. Vinstsumman för innovationstävlingen är 250 000 kr och hela prissumman tillfaller det vinnandet bidraget.
 2. Anmälan till innovationstävlingen sker via formuläret som finns på https://challengesgov.se/verksamt/
 3. Bidraget ska vara en lösning som använder minst en datakälla som finns listat på denna sida. Bidraget får gärna kombinera någon eller några av dessa datakällor med andra datakällor.
 4. Restriktioner kring data från varje enskild myndighet eller organisation ska följas.
 5. Bidraget får inte helt eller delvis finnas publicerat sedan tidigare, dvs det får inte tidigare ha skickats in i liknande tävlingssammanhang.
 6. Presentationen av bidraget ska göras på svenska eller engelska.
 7. Bidraget ska inte strida mot svensk lag. Arrangörer av tävlingen förbehåller sig rätten att ta bort inlämnade bidrag om tveksamheter föreligger härvidlag.
 8. Bidraget ska vara den deltagandes egen idé och lösning, och inte skada immaterialrätt. I det fall där delar av en tjänst återanvänts ska källa anges och eventuella rättighetsfrågor vara lösta innan tävlingsstart.
 9. Samtliga deltagare måste vara beredda på interaktion med jury, myndigheternas företrädare och andra aktörer som på något sätt bidrar till tävlingen. Filmning av deltagare kan komma att göras vid presentationer och intervjuer.
 10. Det finns ingen åldersgräns för att delta, men målsman ansvarar för personer under 18 år.
 11. Finalisterna som utses måste delta på plats av arrangörer rubricerad prisutdelningsdag. Datum rubriceras på tävlingens hemsida.
 12. Inlämning av bidraget görs via formuläret på tävlingens hemsida senast enligt rubricerat inlämningsdatum. Det är tillåtet att uppdatera redan inlämnat tävlingsbidrag – detta måste dock ske senast enligt rubricerat inlämningsdatum.
 13. Presentationsmaterial och/eller länk till lösningen kan komma att presenteras publikt.
 14. Misstänkt fusk leder till diskvalificering.
 15. Bidrag som inte uppfyller kraven ovan kommer inte att behandlas i tävlingen.
 16. I händelse av konflikt har arrangörerna för tävlingen tolkningsföreträde när det kommer till tävlingsregler och bedömningskriterier.
 17. Arrangörerna för tävlingen förbehåller sig rätten att ändra regler, villkor och bedömningskriterier fram till tävlingens start, samt göra kompletterande förtydliganden under hela tävlingstiden – om så krävs. 
 18. Medverkan innebär att varje deltagare avsäger sig andra ersättningskrav än eventuell tävlingsvinst.
 19. Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna.
 20. Vinnarna offentliggörs på prisutdelningsdagen. De offentliggörs sedan på challengesgov.se och även i de arrangerande myndigheternas övriga kanaler.

Rättigheter för tävlande

De idéer, prototyper, tjänster eller annat material som produceras under tävlingen ägs av upphovsmännen själva. Arrangörer för tävlingen förbehåller sig rätten att beskriva tävlingsbidragen offentligt och presentera dem på challengesgov.se, i de sociala medier som är knutna till plattformen  samt alla de medverkande myndigheternas och organisationernas webbplatser och andra kommunikations- och marknadsföringskanaler.

Juryn

Juryn kan marknadsföra tävlingen, men eventuella frågor om tävlingen ställs till arrangörer av tävlingen. Juryn är opartisk och arbetar enligt bedömningskriterierna ovan. Juryns beslut går inte att överklaga.

Bedömning

Vi bedömer om tävlingsbidraget uppfyller uppställda krav och utbetalningsvillkor. I övrigt bedöms tävlingsbidraget av en nomineringsgrupp som väljer ut ett antal finalister utifrån tävlingskriterierna som beskrivs på tävlingens webbplats.

Finalistbidragen bedöms till slut av en jurygrupp som utser en vinnare.

Personuppgifter

Uppgifterna kommer att hanteras för att administrera och utse vinnare i tävlingen och kommer eventuellt att utnyttjas i marknadsföringssyften för denna utmaningsplattform. Uppgifterna kommer bara att vara registrerade under den tid som behövs för att uppfylla dessa syften. Se i övrigt denna sida om hur vi behandlar personuppgifter.

Kontakt

Under ansökningstiden kommer Tillväxtverket att svara på eventuella frågor som de deltagande har. Frågor skickas med e-post och svar erhålls  normalt omgående, dock senast inom tre arbetsdagar. Det går även att ringa via något av telefonnumren nedan.  

Vi kommer under ansökningstiden att publicera eventuella förtydliganden, frågor och svar av allmän karaktär och annan relevant information på tävlingens webbsidor. Tävlande uppmanas därför att regelbundet kontrollera webbplatsen för eventuell ny information.