Tillgänglighet - challengesgov.se

Tillväxtverket står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.  Det här dokumentet beskriver hur challengesgov.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. 

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från challengesgov.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss genom att skicka epost till info@challengesgov.se

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar. 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.  

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. 

Bristande förenlighet med lagkraven 

  • De flesta filmer på webbplatsen är inte textade.  
  • Tangentbordsnavigation på mobil och desktop behöver förbättras.  
  • Det förekommer visuell information som inte förklaras med ljud. 
  • Likvärdiga textbeskrivningar finns för alla meningsbärande grafiska element på webbplatsen saknas 
  • Sökfunktion saknas.
  • Felhantering i formulären är inte tydlig för användaren.

Oskäligt betungande anpassning

Tillväxtverket åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

I “Delrapport – regeringsuppdrag att öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data, bedriva öppen och datadriven innovation samt använda artificiell intelligens” till Regeringen  (bilaga 3) bedömer DIGG att nuvarande plattform för öppen och datadriven innovation, challengesgov.se, inte uppfyller de krav som ställs utifrån den roll som plattformen bör ha i ett framgångsrikt innovationssystem. DIGG föreslår således att regeringen ger DIGG i uppdrag att realisera en ny innovationsplattform med fokus på ett systematiskt innovationsarbete, som är integrerat med Hack for Sweden. Vidare föreslår DIGG att den utmaningsdrivna plattformen på sikt bör omfatta alla typer av utmaningar inom offentlig förvaltning och inte avgränsat till sådana utmaningar som kan lösas med öppna data eller annan data.

I senaste överenskommelse mellan Tillväxtverket och Myndighet för Digital förvaltning ska challengesgov.se avvecklas till 31 juli 2021.

Hur vi testat webbplatsen

funka.nu har gjort en oberoende granskning av challengesgov.se. 

Bedömningen av Funka gjordes 2019-03-05 till 2019-03-20 (Diarienummer hos Tillväxtverket Ä 2019-218) 

Funkas metodik för testning är utvecklad i nära samarbete med funktionshinderrörelsen och allt de rekommenderar är testat i verkligheten. 

Utifrån Funkas rapport genomförde Tillväxtverket ett mindre anpassningsarbete april – maj 2020 för att rätta några av de tillgänglighetsfel som framkom i rapporten. 

Senaste bedömningen gjordes den 20 mars 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 15 september 2020.