Temafördjupning

Här har vi samlat inspirationsmaterial till dig som vill söka till tävlingen. Listan är exempel på olika rapporter som gjorts inom temat. Det finns även mycket annat material som kan vara intressant, så denna lista är alltså inte uttömmande.

→  Tillbaka till huvudsidan

Undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet (SMFOI 2017)
PTS har tillsammans med Konsumentverket finansierat en undersökning som heter ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet.” Undersökningen är initierad och genomförd av Begripsam, ett företag och förening som består av erfarna forskare, experter och projektledare med kunskap om funktionshinderfrågor. Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har bidragit med vetenskapligt stöd och flertalet kontaktpersoner i föreningar och organisationer har bidragit med ett stort ideellt engagemang. 

Undersökningen är genomförd som en s.k. skuggundersökning. Med det menar vi att vi valt att mäta samma saker som har undersökts i redan etablerade undersökningar, men att vi i vårt fall använt metoder som fokuserar på att hitta fler personer med olika funktionsnedsättningar och möjliggör för dem att svara. 

Svenskarna med funktionsnedsättning och internet, PTS

Internetstiftelsens undersökning svenskarna och internet
Svenskarna och internet 2018 är en undersökning som genomförs av Internetstiftelsen. Den bidrar med fakta och insikter om hur användningen av internet i Sverige utvecklas. Resultatet baseras på över 3 000 intervjuer med ett slumpvist urval av befolkningen från 11 år och uppåt.

Svenskarna och internet, Internetstiftelsen

Digitaliseringsrådets lägesrapporter om digital trygghet och digital kompetens
Digitaliseringsrådet är tillsatt av regeringen för att bidra med strategiska analyser som främjar och stödjer genomförandet av regeringens politiska arbete med digitalisering. Som stöd i arbetet har ett kansli inrättats vid Post- och telestyrelsen. Syftet är att lyfta fram centrala utmaningar som Sverige står inför och ge konkreta förslag som regeringen kan välja att gå vidare med samt förslag till indikatorer för de olika underområdena. Dessa lägesbilder är två av fem nulägesbilder som Digitaliseringsrådet presenterar under 2018 och 2019.

Digital trygghet, Digitaliseringsrådet

Digital kompetens, Digitaliseringsrådet

Regeringens demokratistrategi
I denna demokratistrategi belyser regeringen de utmaningar som demokratin står inför idag och lägger fast prioriteringar för demokratipolitiken.

Demokratistrategi, Regeringen

Brås Nationella trygghetsundersökning 2018
Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget utgörs av cirka 74 000 personer som genom post- och webbenkäter svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

Nationell trygghetsundersökning, Brå

Brås Politikernas trygghetsundersökning 2017
Här finns berättelser från verkligheten om vad digital inkludering innebär och även olika perspektiv på varför delaktighet är så viktigt för samhällsutvecklingen. Publikationen ges ut av Digidelnätverket i samarbete med Digitaliseringsrådet. Texterna är skrivna av olika författare som står för innehåll och slutsatser.

Politikernas trygghetsundersökning, Brå

Journalisternas Trygghetsundersökning 2017
Rapporten har tagits fram på uppdrag av kulturdepartementet. Det övergripande syftet är att kartlägga trakasserier, hot och våld riktat mot yrkesverksamma journalister i Sverige.

Journalisternas trygghetsundersökning, JMG

PTS kunskapsbank med rapporter, studier och kartläggningar
PTS genomför olika undersökningar, kartläggningar och studier inom området digital delaktighet och tillgänglighet. 

Vi vill förstå vad olika medborgare och användargrupper har för behov, förutsättningar och hinder för att vara delaktiga i det digitala samhället. Vi vill även identifiera, analysera och belysa utmaningar och möjligheter för att branscher och aktörer ska kunna bidra till ökad digital delaktighet.

I kunskapsbanken har vi samlat våra rapporter och stöddokument om digital delaktighet och tillgänglighet. Kunskapsbanken uppdateras löpande.

Kunskapsbank, PTS

Internetstiftelsens utvärdering av surfplattekurs för äldre
I en guide framtagen av internetstiftelsen ingår ett kapitel där de utvärderat 13 genomförda surfplattestudier. Utvärderingen visar att ökad digital delaktighet ökar livslusten.

Digital delaktighet ökar livslusten, Internetstiftelsen