Från utanför
till internet

PTS innovationstävling 2019

Har du en idé som hjälper de som hamnat utanför digitaliseringen att kliva in i värmen? I Post- och telestyrelsens innovationstävling kan du få upp till 2 miljoner i projektfinansiering.

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Tävlingen är stängd

Idag upplever drygt 1 miljon människor att de inte är digitalt delaktiga. Av dessa har flera hundra tusen aldrig använt internet.

Vi på Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla ska kunna använda digitaliseringens möjligheter. Sverige ligger långt fram i den tekniska utvecklingen och många samhällsnyttiga funktioner blir digitala och flyttar ut på internet. Även om det innebär positiva möjligheter så gör det även att ännu fler riskerar att hamna utanför. Om man halkar efter i det digitala samhället så halkar man efter samhället i stort i allt större utsträckning.

PTS ser att stora grupper hamnar utanför för att de inte kan, förstår eller vill använda digitala lösningar. Det gäller till exempel många äldre, personer med funktionsnedsättning och nyanlända med låg utbildning.

Vi ser också att oron för att utsättas för hot och trakasserier leder till att omkring en femtedel av befolkningen avstår från aktiviteter på internet. I dag är internetkunskaper en grundläggande kunskap som behöver betraktas som nödvändig för alla. 

Det är en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället, till exempel för att kunna agera på en arbetsmarknad, ta del av service eller hantera privata ändamål. De som av olika anledningar saknar nätkompetens riskerar att hamna utanför, vilket kan få konsekvenser såväl för den enskilde individen, demokratin och samhällsekonomin.

Vår sextonde innovationstävling har temat ”Från utanför till internet” och vi vill hitta lösningar som bidrar till att fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Lösningarna ska vara digitala och handla om att underlätta och motivera. Det kan både vara innovativa nya idéer eller förbättringar av redan existerande tjänster eller funktioner. Läs mer om temat här

Varje vinnare får upp till 2 miljoner kronor för att genomföra sitt projekt och vi kommer att utse flera vinnare.

Vad söker vi?

PTS ser positivt på att det är möjligt att använda tjänsterna på flera sätt (multimodalitet). Det kan exempelvis röra sig om tjänster som möjliggör gester, ljud och bilder som in- och utmatningssätt.

Samverkan uppmuntras mellan olika aktörer, tex med myndigheter eller kommuner. Eller att större organisationer samarbetar med mindre entreprenörsföretag, innovatörer eller någon som har en lösning på ett problem men inte resurserna.

Projektförslagen ska rymmas inom PTS område elektronisk kommunikation och elektroniska kommunikationstjänster och vara inriktade mot att ta fram färdiga tjänster.

Lösningarna ska vara utformade för att passa personer med olika förutsättningar och förmågor, inklusive personer med funktionsnedsättning och personer som inte kan, förstår eller vill använda digitala lösningar.

Ett viktigt krav är att personer från målgrupperna är med och användartestar under projektets genomförande. Det ska även vara beskrivet vilken del av kedjan man befinner sig i och vilka faktorer och aktörer som projektet är beroende.

Vi söker digitala lösningar inom följande områden:

 • Nya tjänster eller varianter av befintliga tjänster som förenklar för användaren eller låter användaren prova befintliga lösningar. Exempelvis en demotjänst för banktjänster eller en andra digitala tjänster med färre eller enklare funktioner än den befintliga.

 • Tjänster som guidar användaren genom de steg som krävs för att bli digital. Exempelvis en stödtjänst som visar hela kedjan från hur man skaffar bredband till hur man sedan använder specifika digitala tjänster. Det kan också vare en tjänst som hjälper användarna att förstå vad exempelvis Mobilt BankID är, vad det används till och hur man använder det.

 • Lösningar som ökar användarens motivation till att använda digitala tjänster. Exempelvis en tjänst som visar vilket mervärde det finns i att bli digital utifrån olika användares behov och intresse.
 • Lösningar som motverkar näthat eller bidrar till att användaren får ökad kunskap om integritet och digital trygghet på internet. Det kan exempelvis vara en lösning eller tjänst som:

  • upplyser och informerar om digital trygghet, säkerhet på internet eller hur man kan hantera digital stress
  • bidrar till ökad medie- och informationskunnighet
  • bidrar till minskad utsatthet genom stärkt motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat
  • förbättrar människors möjligheter att uttrycka sig och bilda opinion

 • Lösning eller koncept som på ett nytt och pedagogiskt sätt illustrerar vilka problem eller utmaningar som icke digitala användare har, sett ur tjänsteleverantörens (ex. myndighet, bibliotek, företag eller högskola) perspektiv och hur det skulle kunna angripas. Lösningen eller konceptet är tänkt att användas som ett främjandeverktyg för att visa nyttan med digital utformning som tar hänsyn till olika användares utmaningar. Bidraget kan vara en del av ett större projekt eller ett separat sådant.

Vad kan man vinna?

De vinnande bidragen får finansiering på upp till 2 miljoner kronor för att genomföra sitt projekt. De kommer också att erbjudas marknadsförings- och säljkurser. Normalt sett är moms inte en stödberättigad kostnad för företag men undantag finns och för andra organisationer kan andra regler gälla. Läs därför mer om momsreglerna i följande svar från Skatteverket. Mer information om vinsten och projektförutsättningar finner du här i dokumentet med detaljerad tävlingsinformation.

Vilka kan söka?

Alla företag/organisationer med svenskt organisationsnummer kan vara med i tävlingen. Mer information om kriterier och krav finns i dokumentet med detaljerad tävlingsinformation

Hur ansöker man?

Tryck på knappen nedan för att komma till ansökan i form av ett webbformulär och ett ansökningsdokument. Ansökan måste ha kommit in senast kl 16:00 den 7 november 2019.

Hur går tävlingen till?
Tävlingen är uppdelad i två faser. Fas 1 är en förstudiefas där projekten ska beskriva behov, lösning, budget, tidsplan och affärsmodell närmare. Förstudien pågår i 11 veckor och varje projekt som gått vidare till fas 1 får finansiering på 100 000 kronor för att genomför förstudien.

Efter inlämnad förstudie får varje ansökande presentera sitt projekt för PTS och ett expertråd bestående av representanter från näringsliv, offentlig sektor, forskarvärlden, teknikbranschen samt innovatörer och användare.

Efter expertråden sker ett sista noggrant urval då de slutgiltiga vinnarna utses. Flera vinnare kommer att utses men antalet beror på den kvalitet ansökningarna har.

De som vinner går vidare till fas 2, projektfasen. Varje vinnare tilldelas projektfinansiering på upp till 2 miljoner kronor, beroende på hur mycket man ansökt om. Pengarna delas ut i etapper under den maximalt 18 månader långa projektfasen. Vinnarna erbjuds även stöd och vägledning inför vanliga utmaningar samt marknadsförings- och säljkurser.

Viktiga datum

 • 30 september 2019 – tävlingen öppnar för ansökan

 • 7 november 2019 – sista dagen för ansökan

 • 21 februari 2020 – besked om vilka som går vidare till fas 1 och får genomföra förstudie

 • Februari – april 2020 – förstudiefas samt presentationer för expertråd

 • Mars 2020 – kurs i affärsmodellering i Stockholm för alla som genomför förstudie

 • Juni 2020 – besked om vilka som vunnit och får finansiering för att genomföra sitt projekt

 • Juni 2020 – fas 2 inleds och vinnarna startar sina projekt

Har du frågor?

För mer information om tävlingsprocessen eller PTS innovationstävling, kontakta projektgruppen för innovationstävlingen på innovation@pts.se eller 08-678 55 52.

På PTS webbplats finns information om tidigare tävlingar och PTS innovationstävling i allmänhet. Läs mer på: pts.se/innovation

Läs mer under vanliga Frågor & svar

Personuppgifter

Här kan du läsa mer om hur PTS behandlar personuppgifter för PTS innovationstävling.