TÄVLINGSREGLER

Innovationsutmaningen efterlyser bidrag som kan implementeras för användaranpassade pakettjänster längs hela transportkedjan, från e-handlare till slutkund. 

För att bli bedömd av juryn och delta i tävlingen ska man följa tävlingsreglerna samt skapa en fungerande prototyp eller liknande. Bidraget bedöms utifrån kriterierna som definierats i https://challengesgov.se/sveriges-paketombud-data-challenge/

Datakällor

De datakällor som kan användas finns listade här. Det är fritt att använda andra datakällor, men för att vinna tävlingen måste data från minst en av de listade datakällorna ingå. Arbetet med att tillgängliggöra nya data pågår kontinuerligt och det kan tillkomma nya data fram till tävlingens början. Länkar till dessa kommer att läggas in i på webbplatsen.

Sekretess etc.

Tävlingsbidrag som skickas in till Tillväxtverket via plattformen är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut dem till den som begär det, i den mån uppgifterna inte omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Detta gäller även tävlingsbidrag som avslås eller återkallas. Även Tillväxtverkets beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. Det är Tillväxtverket som avgör sekretessfrågan. 

Ännu fler regler och upplysningar

 1. Tävlingen är gratis och anmälan till tävlingen är öppen för alla som är folkbokförda i Sverige.
 2. Anmälan till innovationstävlingen sker via formuläret som finns på https://challengesgov.se/sveriges-paketombud-data-challenge/
 3. Bidraget ska vara en lösning som använder minst en datakälla som finns listade. Bidraget får gärna kombinera någon eller några av dessa datakällor med andra datakällor.
 4. För att få tillgång till data under tävlingensperioden behöver tävlingsdeltagare ingå i ett avtal som reglerar nyttjande av data. Restriktioner kring data från varje enskild myndighet eller organisation ska följas.
 5. Presentationen av bidraget ska göras på svenska eller engelska.
 6. Bidraget ska inte strida mot svensk lag. Arrangörer av tävlingen förbehåller sig rätten att ta bort inlämnade bidrag om tveksamheter föreligger härvidlag.
 7. Bidraget ska vara den deltagandes egen idé och lösning, och inte skada immaterialrätt. I det fall där delar av en tjänst återanvänts ska källa anges och eventuella rättighetsfrågor vara lösta innan tävlingsstart.
 8. Samtliga deltagare måste vara beredda på interaktion med jury, myndigheternas företrädare och andra aktörer som på något sätt bidrar till tävlingen. Filmning av deltagare kan komma att göras vid presentationer och intervjuer.
 9. Det finns ingen åldersgräns för att delta, men målsman ansvarar för personer under 18 år.
 10. Finalisterna som utses måste delta på plats av arrangörer rubricerad prisutdelningsdag. Datum rubriceras på tävlingens hemsida. Om deltagande innebär mer än 20 mils resa (tur och retur, resor  inom Sverige) kan upp till max 2 personer i lagen ansöka om resebidragsstipendium. Kostnaderna måste kunna styrkas och stipendiet betalas ut i efterhand. Ansökan skickas till senast en vecka efter att tävlingen avslutats. 
 11. Inlämning av bidraget görs via formuläret på tävlingens hemsida senast enligt rubricerat inlämningsdatum. Det är tillåtet att uppdatera redan inlämnat tävlingsbidrag – detta måste dock ske senast enligt rubricerat inlämningsdatum.
 12. Presentationsmaterial och/eller länk till lösningen kan komma att presenteras publikt.
 13. Misstänkt fusk leder till diskvalificering.
 14. Bidrag som inte uppfyller kraven ovan kommer inte att behandlas i tävlingen.
 15. I händelse av konflikt har arrangörerna för tävlingen tolkningsföreträde när det kommer till tävlingsregler och bedömningskriterier.
 16. Arrangörerna för tävlingen förbehåller sig rätten att ändra regler, villkor och bedömningskriterier fram till tävlingens start, samt göra kompletterande förtydliganden under hela tävlingstiden – om så krävs.
 17. Medverkan innebär att varje deltagare avsäger sig andra ersättningskrav än eventuell tävlingsvinst.
 18. Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna.
 19. Vinnarna offentliggörs på prisutdelningsdagen. De offentliggörs sedan på challengesgov.se och även i de arrangerande myndigheternas övriga kanaler.

Rättigheter för tävlande

De idéer, prototyper, tjänster eller annat material som produceras under tävlingen ägs av upphovsmännen själva. Arrangörer för tävlingen förbehåller sig rätten att beskriva tävlingsbidragen offentligt och presentera dem på challengesgov.se, i de sociala medier som är knutna till plattformen  samt alla de medverkande myndigheternas och organisationernas webbplatser och andra kommunikations- och marknadsföringskanaler.

Jury och underlag för beslut

Juryn kan marknadsföra tävlingen, men eventuella frågor om tävlingen ställs till arrangörer av tävlingen. Juryn är opartisk och arbetar enligt bedömningskriterierna ovan. 

Vi bedömer om tävlingsbidraget uppfyller uppställda krav och utbetalningsvillkor. I övrigt bedöms tävlingsbidraget av en nomineringsgrupp som väljer ut ett antal finalister utifrån tävlingskriterierna som beskrivs på tävlingens webbplats. Finalistbidragen bedöms till slut av en jurygrupp som utser en vinnare. Juryn har fri prövningsrätt och dess beslut kan ej överklagas.

Personuppgifter

Uppgifterna kommer att hanteras för att administrera och utse vinnare i tävlingen och kommer eventuellt att utnyttjas i marknadsföringssyften för denna utmaning. Uppgifterna kommer bara att vara registrerade under den tid som behövs för att uppfylla dessa syften. Se i övrigt denna sida om hur vi behandlar personuppgifter.

Vi kommer under ansökningstiden att publicera eventuella förtydliganden, frågor och svar av allmän karaktär och annan relevant information på tävlingens webbsidor. Tävlande uppmanas därför att regelbundet kontrollera webbplatsen för eventuell ny information.