Finalister utvalda av juryn i InfraSweden2030 innovationstävling InfraAwards !

Fem bidrag har gått till final i innovationstävlingen InfraAwards där vinnaren får 100.000 kronor och finansiering för att ta sin idé vidare i projektform. Med utgångspunkt i snabbare och resurseffektivare utveckling har de tävlande tagit fram lösningar för transportinfrastrukturen. Lösningarna fokuserar på att ge nytta i samhället genom att komma till användning inom några få år.

Prisutdelning och digital matchmaking event ägde rum 1 September 2021 kl 1300-1600 och Tyréns AB korades som vinnarlag.

Jurygruppen består av Anna Johansson – Kommunikationsstrateg och systemansvarig Branschutveckling (BYGGFÖRETAGEN), Krisoffer Skjutare – tf Programchef (CLOSER),  Nils Rydén – Chef Anläggningsteknikik (PEAB) & Lektor Geologi (LTH), Tabita Gröndal – Hållbarhetskonsult & Expert inom Klimatpåverkan (SWECO), Hans Siljebäck – BID Manager Strategic Projects & Environmental Manager (INDEPENDENT BUSINESS GROUP),  Anna Anderman – Avdelningschef Infrastruktur & anläggning (ÖSTERÅKERS KOMMUN), Pontus Gruhs – Strateg (TRAFIKVERKET)

Vad behöver transportinfrastruktur-sektorn lösa för att snabbt bli hållbar, smart och resurseffektiv ?

Närmare ett 20-tal intresseanmälningar kom in från företag som ville vara med att tävla. När Jurygruppen nu har gått igenom alla tävlingsbidrag återstår fem finalister, nämligen följande (bidragsbeskrivningar är tävlingslagens egna formuleringar):

Greencarrier AB – Vi gör det lätt att välja rätt – Greencarriers digitala beslutsstöd för medvetna och hållbara logistikval

Räls & sjövägar kan användas i större utsträckning. Det ger en minskning av transportrelaterade utsläpp jämfört med lastbil då sjö/järnväg orsakar mindre utsläpp per tonkm. Samtidigt blir det mindre slitage på vägarna som minskar behov av underhåll/nybyggnation av infrastruktur. Att transportköpare inte väljer sjö/järnväg beror på att många upplever det krångligt, man har inte en tydlig översikt av alternativen och deras kostnad, ledtid och utsläpp. Vårt digitala beslutsstöd samlar alla transportlösningar mellan a-b och redovisar dem utifrån: CO2-utsläpp, kostnad, ledtid.

Projektdeltagare: Erik Sjöström, Åsa Leander och därtill en projektgrupp internt på ca 10 personer med olika erfarenhet och bakgrund inom spedition och logistik.

Predictive movement – Predictive movement

Predictive Movement syftar till att skapa en digital plattform som blir en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens (AI). Genom samlastning och samåkning möjliggör PM att trafikrörelser optimeras för alla. PM ökar tillgänglighet och framkomlighet i storstadsmiljöer och landsbygder. En viktig drivkraft är klimatfrågan och att minska påverkan från trafiken. Den digitala plattformen är konkurrensneutral och icke kommersiell. Praktiska erfarenheter har visat att detta system bäst börjar implementeras via en digital tvilling.

Projektgruppen: Iteam, utvecklilng av plattformen: Christian Landgren, Alexander Czigler, Adam Näslund, Izabella Larsson,Mikaela Lundsgård, Radu Achim, Iris Löthén och Emil Ahlbäck. Projektledning Ltu: Johanna Lindberg, Karl Andersson, Jaap van de Beek. Utveckling affärsmodeller: Wiebke Riem (Ltu), Olle Janrik (Sveriges paketombud), Anders Gullberg (Urbancity). Samhällsaktörer: Trafikverket, Hamid Zarghampour, P-O Svensk, Region Norrbotten, Staffan Lundberg. Västervikskn Malin Olsson, Arjeplogskn Therese Stenvall, Pajalakn Erik Mella, Ljusdalskn Suzanne Bäckman, Alexander Zuinga (Argomento), Emelie Löthgren och Per Ankersjö från A beautiful soup.

Strukton Rail AB – POSS R7 Växelövervakning

För att framgångsrikt uppfylla kraven på moderna järnvägsnät, har anläggningsägare varit tvungna att övergå från traditionellt periodiserat underhåll till nya tillståndsbaserade metoder för att förbli konkurrenskraftiga kommersiellt samtidigt som allmänhetens säkerhet säkerställs.  Tillståndsbaserat underhåll är endast möjligt med verktyg som möjliggör en (24/7) detaljerad inblick om en anläggnings skick.  Strukton Rail´s POSSonline R7 levererar data i realtid direkt från anläggningsobjekt till underhållsingenjörer, vilket skapar en sömlös länk mellan de två.

Projektdeltagare: Ted Modén, Michel Nordeman 

Systra AB – Utveckling av miljökoder inom Infrastrukturprojekt i AMA-beskrivningsverktyg

I infrastrukturprojekt för väg och järnväg bedrivs det hållbarhetsarbete med avseende på t.ex mark, luft, buller, vatten, klimat och hänsyn i byggskede osv.  Det är ofta svårigheter att kommunicera tillstånd, miljökrav, hänsynskrav och säkerhetsåtgärder på ett sätt så att det miljöarbete som utförts i projekteringsskedet förmedlas i mängdförteckningar på ett tydligt och kalkylerbart sätt till entreprenören som ska utföra arbeten.  Vi upplever att kraven ofta blir urvattnade när de passerat AMA-mallen kopplat till MER (mät och ersättningsregler).
Vårt projekt syftar till att skräddarsy AMA-texter och mängdkoder för miljöfrågor i infrastrukturprojekt som upphandlas enligt AMA och MER. På detta sätt kan miljöarbete i projekteringsskede få ett större genomslag i byggskedet när entreprenörerna får tydliga förutsättningar.

Projektdeltagare:  Johan Forsman, Anna Hulterström, Maria Andersson

Tyréns AB -Digital geoteknisk förvaltningsplattform 

Investeringarna inom undermarksbyggandet ökar. Projektering, byggande och förvaltning är beroende av  tillgång till korrekt data avseende undermarken. Förvaltningsskedet är den viktigaste delen för att säkerställa data över tid och är idag den svagaste länken i kedjan. Avsaknaden av metoder och system för hantering av data i förvaltningen innebär att stora värden går till spillo. Projektet syftar till att utveckla och implementera en förvaltningsmodul i ett befintligt projektsystem.

Projektdeltagare : Mats Svensson, Gabriella Olsson , Olof Friberg , Peter Alstorp 

– Alla tävlingsbidrag har varit intressanta att ta del av och det har varit ett inspirerande, men svårt uppdrag att välja ut finalisterna. Jurygruppen anser dock att våra fem finalister sticker ut i förhållande till de övriga tävlande genom sina pedagogiska och genomarbetade presentationer som också mycket väl knyter an till temat för InfraAwards.

– Tillsammans utgör våra finalister en bra och spännande mix som representerar tävlingens tema på ett komplett sätt. Deras tävlingsbidrag visar på bra lösningar och kreativitet som Jurygruppen bedömer är realiserbara och förväntas skapa nytta för samhället, säger tävlingsledare Beatrice Hällås.
Under augusti kommer finalisterna att få möta juryn och 1 september hålls ett publikt arrangemang med prisutdelning.

Det här är InfraAwards

 • Tävlingsperiod: 31 mars – 26 maj 2021
 • Juryn har valt fem finalister.
 • Finalen live-sänds den 1 september från Lindholmen Science Park.
  • Finalisterna pitchar sina idéer inför en jury med erfarenhet av och insikt i transportinfrastruktur, hållbarhet och innovation.  Digital matchmaking med samarbetspartners  för diskussion om samarbete med finalisterna.
  • Pris: vinnaren får 100 000 kronor, dessutom får det vinnande bidraget förädla sin idé vidare med stöd från InfraSweden2030. Målsättning är beviljad finansiering från VINNOVA av projekt.
 • InfraAwards har anordnats av InfraSweden2030 sedan 2016.
 • Fokus är på innovationer med starka affärsidéer och en vilja att göra samhället vi bor i lite bättre, via snabbare och resurseffektivare utveckling av transportinfrastrukturen. 
  Bidragen bedömds utifrån implementering, nytta för transportinfrastruktur, positiv påverkan på miljö, klimat samt marknadspotential.

För tävlingsbakgrund se sidan. I övrigt kan tävlingsledningen kan kontaktas. 

Arrangör