InfraSweden2030 innovationstävling -InfraAwards Tävlingsregler

Vad söker InfraSweden2030?

Innovationstävlingen efterlyser innovativa lösningar som ger en snabbare och resurseffektivare utveckling av transportinfrastrukturen, som kan komma till användning inom några få år. Projektidén ska ha målet att ta fram färdiga produkter, tjänster, processer och arbetsmetoder. Dessa kan vara nya eller vara en vidareutveckling av befintliga.

För att idén ska bli bedömd av juryn och delta i tävlingen ska inkommet underlag uppfylla tävlingsreglerna. Bidraget bedöms utifrån kriterierna som definierats på https://challengesgov.se/infrasweden2030-innovationstavling-infraawards/.

Sekretess

Tävlingsbidrag som skickas in till InfraSweden2030 via challengesgov.se plattformen är allmänna handlingar. Det innebär att InfraSweden2030 kan lämna ut dem till den som begär det, i den mån uppgifterna inte omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Detta gäller även tävlingsbidrag som avslås eller återkallas. Även InfraSweden2030 beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. Det är InfraSweden2030 som avgör sekretessfrågan.

Regler och upplysningar

 • Tävlingen är gratis och anmälan till tävlingen är öppen för alla med svenskt organisationsnummer eller personnummer.
 • Anmälan till innovationstävlingen sker via formuläret som finns på https://challengesgov.se/infrasweden2030-innovationstavling-infraawards/
 • Presentationen samt video-pitch av bidraget ska göras på svenska.
 • Bidraget ska inte strida mot svensk lag. Arrangörer av tävlingen förbehåller sig rätten att ta bort inlämnade bidrag om tveksamheter föreligger härvidlag.
 • Bidraget ska vara den deltagandes egen idé och lösning, och inte skada immaterialrätt. I det fall där delar av en tjänst återanvänts ska källa anges och eventuella rättighetsfrågor vara lösta innan tävlingsstart.
 • Samtliga deltagare måste vara beredda på interaktion med jury, tävlingens företrädare och andra aktörer som på något sätt bidrar till tävlingen. Inspelning av deltagare kan komma att göras vid presentationer och intervjuer.
 • Ingen åldersgräns för att delta, målsman ansvarar dock för personer under 18 år.
 • Finalisterna som utses måste kunna delta vid, av arrangörer rubricerad prisutdelningsdag. Datum rubriceras på tävlingens hemsida.
 • Inlämning av bidraget görs via formuläret på tävlingens hemsida senast rubricerat inlämningsdatum. Det är tillåtet att uppdatera redan inlämnat tävlingsbidrag – detta måste dock ske senast rubricerat inlämningsdatum och sluttid.
 • Presentationsmaterial och/eller länk till lösningen kan komma att presenteras publikt.
 • Misstänkt fusk, leder till diskvalificering.
 • Bidrag som inte uppfyller kraven ovan kommer inte att behandlas i tävlingen.
 • I händelse av konflikt har arrangörerna för tävlingen tolkningsföreträde, när det kommer till tävlingsregler och bedömningskriterier.
 • Arrangörerna för tävlingen förbehåller sig rätten att ändra regler, villkor och bedömningskriterier fram till tävlingens start, samt göra kompletterande förtydliganden under hela tävlingstiden, om så krävs.
 • Medverkan innebär att varje deltagare avsäger sig andra ersättningskrav än eventuell tävlingsvinst.
 • Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna.
 • Vinnande bidrag meddelas personligen och offentliggörs sedan på challengesgov.se och även i arrangerandes övriga kanaler.

Rättigheter för tävlande

De idéer, prototyper, tjänster eller annat material som produceras under tävlingen ägs av upphovsmännen själva. InfraSweden2030 förbehåller sig rätten att beskriva tävlingsbidragen offentligt och presentera dem på challengesgov.se, i de sociala medier som är knutna till plattformen samt alla de medverkande myndigheternas och organisationernas webbplatser och andra kommunikations- och marknadsföringskanaler.

Jury och underlag för beslut
Juryn kan marknadsföra tävlingen, men eventuella frågor om tävlingen ställs till InfraSweden2030. Juryn är opartisk och arbetar enligt bedömningskriterierna ovan.

InfraSweden2030 bedömer om tävlingsbidraget uppfyller uppställda krav och utbetalningsvillkor. I övrigt bedöms tävlingsbidraget av en jury som nominerar ett antal finalister utifrån tävlingskriterierna som beskrivs på tävlingens webbplats. Finalistbidragen bedöms i nästa steg av juryn som sedan utser en vinnare. Juryn har fri prövningsrätt och dess beslut kan ej överklagas.

Personuppgifter
Uppgifterna kommer att hanteras för att administrera och utse vinnare i tävlingen och kommer eventuellt att utnyttjas i marknadsföringssyften för denna utmaning. Uppgifterna kommer bara att vara registrerade under den tid som behövs för att uppfylla dessa syften. Se i övrigt denna sida om hur vi behandlar personuppgifter.

Vi kommer under ansökningstiden att publicera eventuella förtydliganden, frågor och svar av allmän karaktär och annan relevant information på tävlingens webbsidor. Tävlande uppmanas därför att regelbundet kontrollera webbplatsen för eventuell ny information.

Initiativtagare