InfraSweden2030 innovationstävling -InfraAwards

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

InfraSweden2030 innovationstävling: InfraAwards

Juryn har bedömt de spännande och innovativa idéer om hur Sveriges framtida transportinfrastruktur ska utvecklas snabbare och mer hållbart. Vinnaren fick 100 000 sek och finansiering för att ta sin idé vidare i projektform. Vi har tillfrågat de tre företag som möjliggjort tävlingens prisbelopp om deras syn på innovation, hållbarhet och förväntningar på InfraAwards tävling läs det här.

Lighted subway

Sedan 2016 anordnar InfraSweden2030 innovationstävlingar för en hållbar och innovativ transportinfrastruktur. 

Med InfraSweden2030s innovationstävling vill vi få fram lösningar för snabbare och resurseffektivare utveckling av transportinfrastrukturen. 

Vi vänder oss till dig som är innovatör med förmåga att ta fram relevanta lösningar inom transportinfrastruktur.

Det bästa förslaget belönas med 100 000 sek och stöd för att kunna söka projektmedel från InfraSweden2030 och utveckla sitt förslag vidare. Vinnarna utses under hösten 2021.

Varmt välkommen med er ansökan! 

Bakgrund till årets tema

InfraSweden2030 vill utveckla innovativa och konkurrenskraftiga lösningar för en resurseffektiv och miljömässigt och socialt hållbar transportinfrastruktur. Utvecklingsbehoven finns inom många områden, t.ex. konstruktionslösningar och byggmetoder, material och återanvändning, tillståndsbedömning, drift- och underhåll, produktivitet och affärsformer.

Idéerna som söks i den här tävlingen ska bidra till att hitta lösningar som visar på att snabbare utveckling inom planering, konstruktion, anläggning, drift och underhåll med mera. En acceleration av förändring inom transportinfrastrukturen är avgörande för att både lyckas öka produktiviteten samt nå de globala målen.

Vad söker InfraSweden2030?

Vi söker innovativa lösningar som ger en snabbare och resurseffektivare utveckling av transportinfrastrukturen genom att kunna komma till användning inom några få år.

Projektförslagen ska vara inriktade mot att ta fram färdiga produkter, tjänster, processer och arbetsmetoder. Dessa kan vara nya eller vara en vidareutveckling av befintliga.

Vad menas med transportinfrastruktur?

Med transportinfrastruktur menas, inom ramen för InfraSweden2030, infrastrukturen för landbaserad trafik såsom gång-, cykel-, och fordonstrafik samt spårbunden trafik. 

Även markkonstruktioner inom hamnar och flygfält kan innefattas av InfraSweden2030 men inte själva huvudinfrastrukturen för sjöfart och flyg.

Övergripande krav 

 • Tävlingsförslaget ska adressera identifierade utvecklingsbehov och utmaningar som rör transportinfrastrukturen.
 • Tävlingsförslaget ska vara en lösning som inte finns på marknaden idag. Den kan handla om en helt ny eller vidareutveckling av befintlig lösning.
 • Tävlingsförslaget ska ha en realistisk och god marknadspotential.

Exempel

Exempel på områden inom transportinfrastruktur som ingår i denna innovationstävling är:

 • Planerings- och beslutsstöd
 • Cirkulär produktion
 • Effektivare och säkrare bygg- och förvaltningsprocess inklusive logistik och kvalitetsuppföljning
 • Resurseffektiv drift och underhåll
 • Omvandling av gaturum på grund av nya behov
 • Nya tekniker och metoder för reparation och livstidsförlängning av befintlig transportinfrastruktur 
 • Förändrade upphandlingsformer och affärsmodeller som ger incitament till utveckling och implementering av nya lösningar och metoder
 • Hur ska ny och befintlig infrastruktur anpassas för att klara klimatförändringar? Och hur påverkas bygg- drift- och underhållsmetoder av detta?
 • Hur kan vi bättre ta tillvara på möjligheterna inom digitalisering och AI?
 • Hur kan ett industriellt tänkande tillämpas i hela byggprocessen, från planering till produktion, förvaltning och avveckling?
 • Hur ska upphandlingsformer och affärsmodeller tillämpas/utvecklas för att stimulera innovation?
 • Hur ska gammalt byggmaterial kvalitetssäkras för ökad och bättre återanvändning?
 • Hur kan vi förlänga livslängd på befintlig transportinfrastruktur (teknik/process/metod)?
 
 
Vem kan söka?

Tävlingen är gratis och anmälan till tävlingen är öppen för alla med svenskt organisationsnummer eller personnummer.

Läs mer om tävlingsreglerna.

 

Hur söker man?

Fyll i ansökan i form av ett webbformulär. Ansökan måste ha kommit in senast kl 16:00 den 26 Maj 2021.

Hur går tävlingen till?

InfraSweden2030´s jury utvärderar inkomna bidrag och beslutar en vinnare.  Detta beräknas ske i september 2021. Det vinnande tävlingsbidraget får 100 000 sek. Vinnaren får även stöd av InfraSweden2030 att förädla sin inlämnade idé och konkretisera den i en projektansökan för vidare finansiering (max 500 000 sek).

Efter att tävlingen stängs för fler bidrag görs en bedömning av juryn utifrån bedömningskriterierna. Bidragen kan med fördel innehålla en visualisering, prototyp, film eller liknande.

Juryn väljer ut finalister som får möjlighet att presentera sina idéer och visa pitch av sitt bidrag. Dessa finalister bedöms av tävlingsjuryn efter presentation inkl. utfrågning i realtid av juryn. I en efterföljande utvärdering utses tävlingens vinnare.

Prisutdelning med efterföljande matchmaking där vinnare och kallade finalister får möjlighet att diskutera samarbete med potentiella projektpartners avslutar tävlingen.

Bedömningskriterierna

Juryn kommer att titta på fyra aspekter i bedömningen av bidragen:

 1. IMPLEMENTERBART-Kan tävlingsbidraget realiseras inom en rimlig tidsram? Är det skalbart? Optimal lösningen fungerar lokalt och kan skalas upp och fungera regionalt och nationellt.

 2. NYTTA FÖR TRANSPORTINFRASTRUKTUR – Kan tävlingsbidraget realiseras och användas inom transportinfrastrukturbranschen? Hur gagnar tävlingsbidraget transportinfrastrukturbranschen?

 3. PÅVERKAN PÅ MILJÖ OCH KLIMAT – I vilken utsträckning förbättrar tävlingsbidraget förutsättningarna för miljön och klimatet inom transportinfrastrukturbranschen? Lösningen ska vara hållbar utifrån ekonomiska, miljömässiga, sociala, och juridiska aspekter. 

 4. MARKNADSPOTENTIAL – Har tävlingsbidraget möjlighet att förbättra och bidra till att öka transporteffektivitet och skapa ekonomiska incitament för lönsamhet.

Vad innebär att vinna tävlingen?

Det vinnande tävlingsbidraget får 100 000 sek. Vinnaren får även stöd av InfraSweden2030 att förädla sin inlämnade idé och konkretisera den i en projektansökan för vidare finansiering (max 500 000 sek).

Bedömning av ansökan sker av extern part och ett godkännande är en förutsättning för utbetalning av vidare finansiering. Sökande till projektbidraget ska vara en juridisk person med svenskt organisationsnummer.

Vinnande bidrag i InfraAwards ges stöd från programkontoret under hela ansökningsprocessen. Programkontoret erbjuder stöd och rådgivning, innovationscoaching, tillgång till programmets experter nätverk, bygga konsortier och att på ett bra sätt kunna visa nyttan med sin idé. Du får tillgång till en dedikerad innovationscoach som ger stöd under både ansökningsprocessen och projektets genomförande.

Ett särskilt tack till PEAB, Independent Business Group och SWECO som gjort det möjligt för InfraSweden2030’s att dela ut vinstsumman av 100 000 sek.

Viktiga datum
InfraSweden2030s målsättning är att hålla följande tidplan:

31 mars 2021

Tävlingen öppnar för ansökan.

26 maj 2021

Sista ansökningsdag. Ansökan ska vara registrerad senast kl. 16.00.

16 juni 2021

Finalisternas bidrag som ska presenteras för juryn den 18 augusti 2021 meddelas.

18 augusti 2021

Jurymöte för finalister, där tävlingsdeltagaren presenterar sitt projekt inkl. video-pitch.

1 september 2021

Prisdelningsdag samt samarbetspartners matchmaking träff för diskussion om samarbete med finalisterna.

Efter avslutad tävling

Vinnande bidrag förädlar sin idé vidare med stöd från InfraSweden2030. Med målsättning för beviljad finansiering från VINNOVA av projekt.

Har du frågor?
Under ansökningstiden svarar InfraSweden2030 på frågor från sökande. Skicka dessa till tävlingens projektledare. Svar erhålls via e-post inom tre arbetsdagar. 


JURYN

Kristoffer Skjutare

Krisoffer Skjutare

tf Programchef
(CLOSER)

Anna Johansson

Anna Johansson

Kommunikationsstrateg och systemansvarig Branschutveckling
(Byggföretagen)

Hans Siljebäck

Hans Siljebäck

Bid Manager Strategic Projects and Environmental Manager
(Independent Business Group)

Pontus Gruhs

Pontus Gruhs

Strateg
(Trafikverket)

Tabita Gröndal

Tabita Gröndal

Hållbarhetskonsult & expert inom Klimatpåverkan
(Sweco)

Nils Rydéns

Nils Rydén

chef anläggningstek. (peab) Lektor geologi (lth)

Anna Anderman

Avdelningschef infrastruktur & anläggning,
(Österåkers kommun)

Ansökan till InfraAwards

SAMARBETSPARTNERS

ARRANGÖR

Vad är InfraSweden2030?

InfraSweden2030 är en del av Vinnova, Energimyndigheten och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen på strategiska innovationsprogram är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur. InfraSweden2030 syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft och öka hållbarhetsutvecklingen inom den svenska transportinfrastrukturbranschen.