InfraSweden2030 innovationstävling -InfraAwards

Snart öppnar InfraSweden2030 sin innovationstävling:
InfraAwards

Har du en spännande och innovativ idé om hur Sveriges framtida transportinfrastruktur ska utvecklas snabbare och mer hållbart? Ta chansen och var med i innovationstävlingen InfraAwards. Vinn och få finansiering för att ta din idé vidare i projektform. Tävlingen startar i slutet av mars.

Lighted subway

Sedan 2016 anordnar InfraSweden2030 innovationstävlingar för en hållbar och innovativ transportinfrastruktur.

Med InfraSweden2030s kommande innovationstävling vill vi få fram lösningar för snabbare och resurseffektivare utveckling av transportinfrastrukturen.

I slutet av mars finns all nödvändig tävlingsinformation på challengesgov.se. Redan nu har du möjlighet att förbereda dig.

Vi vänder oss till dig som är innovatör med förmåga att ta fram relevanta lösningar inom transportinfrastruktur.

Det bästa förslaget belönas med  finansiering och stöd för att kunna söka projektmedel från InfraSweden2030 och utveckla sitt förslag vidare. Mer information om priset annonseras i samband med öppnandet av tävlingen. Vinnarna utses under hösten 2021.

Vad är InfraSweden2030?

InfraSweden2030 är en del av Vinnova, Energimyndigheten och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen på strategiska innovationsprogram är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur. InfraSweden2030 syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft och öka hållbarhetsutvecklingen inom den svenska transportinfrastrukturbranschen.

Bakgrund till årets tema

InfraSweden2030 vill utveckla innovativa och konkurrenskraftiga lösningar för en resurseffektiv och miljömässigt och socialt hållbar transportinfrastruktur. Utvecklingsbehoven finns inom många områden, t.ex. konstruktionslösningar och byggmetoder, material och återanvändning, tillståndsbedömning, drift- och underhåll, produktivitet och affärsformer.

Idéerna som söks i den här tävlingen ska bidra till att hitta lösningar som visar på att snabbare utveckling inom planering, konstruktion, anläggning, drift och underhåll med mera. En acceleration av förändring inom transportinfrastrukturen är avgörande för att både lyckas öka produktiviteten samt nå de globala målen.

Vad söker InfraSweden2030?

Vi söker innovativa lösningar som ger en snabbare och resurseffektivare utveckling av transportinfrastrukturen genom att kunna komma till användning inom några få år.

Projektförslagen ska vara inriktade mot att ta fram färdiga produkter, tjänster, processer och arbetsmetoder. Dessa kan vara nya eller vara en vidareutveckling av befintliga.

Vad menas med transportinfrastruktur?

Med transportinfrastruktur menas, inom ramen för InfraSweden2030, infrastrukturen för landbaserad trafik såsom gång-, cykel-, och fordonstrafik samt spårbunden trafik. 

Även markkonstruktioner inom hamnar och flygfält kan innefattas av InfraSweden2030 men inte själva huvudinfrastrukturen för sjöfart och flyg.

Övergripande krav 

 • Tävlingsförslaget ska adressera identifierade utvecklingsbehov och utmaningar som rör transportinfrastrukturen.
 • Tävlingsförslaget ska vara en lösning som inte finns på marknaden idag. Den kan handla om en helt ny eller vidareutveckling av befintlig lösning.
 • Tävlingsförslaget ska ha en realistisk och god marknadspotential.

Exempel

  Exempel på områden inom transportinfrastruktur som ingår i denna innovationstävling är

  • Planerings- och beslutsstöd
  • Cirkulär produktion
  • Effektivare och säkrare bygg- och förvaltningsprocess inklusive logistik och kvalitetsuppföljning
  • Resurseffektiv drift och underhåll
  • Omvandling av gaturum på grund av nya behov
  • Nya tekniker och metoder för reparation och livstidsförlängning av befintlig transportinfrastruktur 
  • Förändrade upphandlingsformer och affärsmodeller som ger incitament till utveckling och implementering av nya lösningar och metoder
  • Hur ska ny och befintlig infrastruktur anpassas för att klara klimatförändringar? Och hur påverkas bygg- drift- och underhållsmetoder av detta?
  • Hur kan vi bättre ta tillvara på möjligheterna inom digitalisering och AI?
  • Hur kan ett industriellt tänkande tillämpas i hela byggprocessen, från planering till produktion, förvaltning och avveckling?
  • Hur ska upphandlingsformer och affärsmodeller tillämpas/utvecklas för att stimulera innovation?
  • Hur ska gammalt byggmaterial kvalitetssäkras för ökad och bättre återanvändning?
  • Hur kan vi förlänga livslängd på befintlig transportinfrastruktur (teknik/process/metod)?
  Vem kan söka?

  Alla företag eller organisationer med svenskt organisationsnummer kan vara med i tävlingen.

  Så deltar du i tävlingen

  Tävlingsinformation och ansökningsformulär blir tillgängligt senast i slutet av mars på challengesgov.se . Sista ansökningsdag är sedan den 26 maj 2021.

  Vi ser fram emot ditt bidrag till tävlingen.

  Mer information

  I slutet av mars publiceras
  fullödig tävlingsinformation på tävlingens webbplats,
  challengesgov.se.

  För eventuella frågor eller synpunkter fram till
  dess, mejla tävlingens projektledare .

  Intresseanmälan

  Initiativtagare