Man jobbar på laptop

Sammanfattning av pilotverksamhet på challengesgov.se

Myndighet för Digital Förvaltning hade i maj 2019 fått ett regeringsuppdrag om att öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data, bedriva öppen och datadriven innovation samt använda artificiell intelligens. Underlag nedan är inspel till delrapporten om långsiktig förvaltning och finansiering för challengesgov.se. Delrapporten lämnades till Regeringen 31 mars 2020.

Pilot ”Verksamt data challenge – Hjälp företagare att växa snabbare med hjälp av öppna data” (https://challengesgov.se/verksamt/) pågick 3 aug 2018 – 28 aug 2019 med vinst i form av 250tkr för vinnande bolag. Öppna data som användes var från Vinnova, Tillväxtanalys, Bolagsverket, Skatteverket och  Arbetsförmedlingen. Behovsägarnas drivkraft beror på ett regeringsuppdrag för att öka innovationstakten i utvecklingen av verksamt.se (https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/02/uppdrag-att-oka-innovationstakten-i-utvecklingen-av-verksamt.se/).  Efter tävlingens slut hade input getts till olika myndigheter som bidrog med data inkl. Bolagsverkets datalabb för företagsinformation om upplevelser och förbättringsförslag kring data som samlades under hela tävlingens gång. Bollplanksstöd har getts till vinnaren som sedan dess har etablerat företag och nu rekryterar systemutvecklare för att införa tävlingsbidraget. Intresse finns från verksamt.se´s ledningsgrupp att använda den här typen av innovationsinitiativ men också andra exempelvis innovationsupphandlingar som ett sätt att samskapa med privata aktörer och öka takten i framtagandet av nya smarta datadrivna tjänster. En verksamt labs miljö skulle kunna kopplas till detta. Det skulle passa väl in i pågående arbete med att implementera ett stort myndighetsgemensamt digitalt ekosystem som bland annat kommer resultera i helt nya kundmöten på verksamt.se som gör det betydligt enklare att starta och driva företag. Finansiering av innovationsinitiativen samt utreda möjligheten att använda tjänsterna på verksamt.se ur varumärkesmässiga, juridiska och it- säkerhetsmässiga aspekter behöver lösas ut. 

Pilot “Stockholm Region open data challenge“(https://challengesgov.se/stockholm-open-data-award-winners/) pågick 21 nov 2018-19 sep 2019 och hade vinster i form av 80tkr fördelade över 3 vinnande bidrag. Behovsägarnas drivkraft var att få input från små-medelstora företag om relevanta öppna data att släppa inom ramen för ett EU-finansierat projekt https://smartstad.stockholm/odis/ . Öppna data som användes var SL trafik Lab via Google API, arkivbilder och äldre konstruktionsritningar från kommuner. Data som turism och event relaterade information från kommuner efterfrågades. Flertal öppna data/APIer från komuner förslogs som möjliga källor. Behovsägare har efter tävlingen träffat vinnarna. Företagen som vann väntar på att data som föreslogs att användas i tävlingens gång ska släppas som öppna data från Stockholms kommuner även om lösningar i botten redan stödjer data från andra kommuner. I annat fall undersöks även möjligheter att använda öppna data i de befintliga produkter som företagen har.

 Pilot “Use data visualisation to aid planning for sustainable mobility services in Sweden” (https://challengesgov.se/winner-mobility-observer/) pågick 23 nov 2018 – 16 maj 2019 och behovsägarnas drivkraft var att ta fram beslutsunderlag för att lösa en samhällsutmaning om hållbara transporter som sker genom en större innovationstävling som Energimyndigheten ordnade https://mobility.challengefrom.se/ . Vinster var i form av bollplanksstöd från samarbetsparter  (IDEO och UN Habitat) samt biljetter till Sweden Demo Day samt internetdagarna. Data från RKA:s kolada användes i vinnande bidrag. Efter tävlingen publicerades vinnade visualiseringen på https://mobility.challengefrom.se/#stockholm . Vinnarna hade kunnat använda tävlingsbidraget i sina portföljer vid diskussioner med nya kunder.

 Pilot “Hack space for the planet” (https://challengesgov.se/winners-of-hack-space-for-the-planet-challenge/) pågick Sep – Dec 2019  . Ett partnerskap mellan Singapore och Sverige med utgångspunkt i FN: s mål för hållbar utveckling med målet att inspirera och uppmuntra studenterna att samverka mellan gränserna och utforska hur rymdteknologi, satellit och öppna dataresurser skulle kunna användas för att bidra till ett eller flera av de 17 FN: s hållbara utvecklingsmål och förändra vår värld. Vinster var i form av fast track i Antlers entreprenörsprogram, Rådgivning från Business Sweden, ESA-BIC och dialogmarkarna, 6 månaders medlemskap på Nordic Innovation House i Singapore, tillgång till 46Elks APIer för att skicka/ta emot meddelande. Öppna data som användes: Satellitinformation från bl.a. Rymdstyrelsen. Efter tävlingen sattes studenterna i kontakt med partners som bidrog med vinsterna.

 Pilot ”PTS Innovationtävling – Hjälp människor gå från utanför till internet ” (https://challengesgov.se/pts-innovation/) pågick 31 jan 2019 – 5 jan 2020. PTS stod inför valet att utveckla egen plattform eller använda någon färdig och ville testa samverkansmöjligheter då det var mest vettigt att ha gemensamma plattformar om det är möjligt för att vara kostnadseffektiva. Vinster som annonserades var 100tkr/bolag som valjs till fas 1 och 2 Mkr/bolag som väljs till fas 2. Det var inte krav att använda öppna data i föreslagna lösningar. Vid skrivande stund i Februari 2020 har inte PTS utsett vilka som går vidare till  fas 1 och som får genomföra förstudie. 

Pågående pilot ”Sveriges Paketombud data challenge” (https://challengesgov.se/sveriges-paketombud-data-challenge/) startades 15 nov 2019 och ska avslutas i Sep 2020. Utmaningen handlar om att lösa en av Sveriges största samhällsutmaningar för gles- och landsbygder kring jämlika post- och pakettjänster genom datasamverkan mellan e-handel och paketleverantörerna. Arbetet ska motsvara en RFI-process som behovsägarna hade i sin projektplanering, men som ersattes med arbetet med pilotkommuner och senare innovationsutmaningen då de såg möjligheterna med att ta vara på Tillväxtverkets Innovationsplattform samt att processen tillsammans med DIGG skulle ge större effekt då landsbygdsperspektivet kopplas till insatserna för att öka förmågan att bedriva öppen och datadriven innovation (mer specifikt inom trafik, geodata, servicedata, paketdata och logistikdata). Vinster som annonserades var tillgång till Tillväxtverkets Startup Sweden Bootcamp, tillträde till internetdagarna konferensen och  möjlighet till få delta i innovationsupphandling som fortsättning där flertal kommuner är med som behovsägare. 

Statistik kopplad till nuvarande challengesgov.se

Begränsad marknadsföring om challengesgov.se verksamhet har skett genom samarbetsparter utöver på portalen challengesgov.se eftersom egna sociala medier kanaler saknades. Sedan mjuklansering i dec 2018 har följande verksamhet bedrivits (noteringar från den 13 maj 2020):

• ca 60,000 visningar på challengesgov.se och 34,000 unika besökare (bästa dag 16,000 visningar, enstaka utmaning med flest visningar hade PTS utmaning med ca 14,000 visningar)
• 84 personer i sändlistan som vill få information från challengesgov.se. En del av dem har tidigare antagit någon av utmaningarna
• 17 utmaningar publicerades på challengesgov.se som notis alt. artikel
• 5 utmaningar som challengesgov.se har gett kvalificerat stöd för att gå från behov till publicerade utmaningar
• 4 faciliterade workshopar har genomförts hos aktörer från myndigheter, kommuner och näringsliv för att öka kunskapen om att använda data som strategisk resurs
• 153 tävlingsbidrag inlämnande och hanterades via challengesgov.se
• 6 team valda som challengevinnarna
• 30 mentorer som har varit involverade
• 28 jurymedlemmar har varit involverade
• Minst 20 offentliga aktörer (myndigheter, kommuner,regioner) har varit involverade. Lika många från näringsliv, dock mindre bland forskningsinstituten